Oznámení o ochraně osobních údajů

Subjekt tímto uděluje Správci souhlas se zpracováváním svých osobních údajů, a to ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR). 

Správce (HRON CZ s. r. o. ) bude zpracovávat tyto osobní údaje: 

- jméno a příjmení

- telefonní číslo

-  e-mail

Uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem zasílání propagačních materiálů, nabídek e-mailem, telefonicky nebo jinou metodou. 

Subjekt uděluje s výše uvedeným zpracováním svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoli zpět, a to například telefonicky na čísle 321 795 763 nebo zasláním e-mailu na adresu jan.hron@hroncz.cz

Práva subjektu údajů: 

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů.

HRON CZ poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu.

V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že HRON CZ, provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn požádat HRON CZ o vysvětlení

Vymezení užitých pojmů: 

  • osobní údaj - osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat;
  • subjekt údajů - subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;
  • správce - správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj;
  • zpracovatel - zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona;
  • příjemce - příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny